Försäljningsvillkor

1 Inledning

Dessa villkor (”Försäljningsvillkor”) avser köp av Produkter.

2 Definitioner

I Avtalet har nedanstående definitioner följande innebörd:

Avtalet” betyder det avtal som Kunden har ingått avseende köp av Produkter, och omfattar dessa Försäljningsvillkor.

Immateriella Rättigheter” betyder alla former av immateriella och industriella rättigheter såsom upphovsrätt, databas­rättigheter, källkod, patent och patenterbara uppfinningar, registrerade och oregistrerade varumärken, know-how (oavsett om denna i sig kan utgöra patenterbar uppfinning eller ej), registrerade och oregistrerade mönster.

Produkten” betyder det eller de föremål som CombiQ ska leverera till Kunden enligt Avtalet.

3 Order

Inget köpeavtal (ett ”avtal”) ska anses ha gjorts förrän en orderbekräftelse har lämnats från CombiQ till Kunden. CombiQ är endast bunden av villkoren i orderbekräftelsen. Om Kunden inte accepterar orderbekräftelsen måste Kunden omedelbart meddela CombiQ skriftligen.

4 Teknisk dokumentation och information

4.1            All teknisk dokumentation rörande Produkten eller dess tillverkning, vilken före eller efter Avtalets ingående överlämnas av CombiQs till Kunden förblir CombiQs egendom.

4.2            Mottagen teknisk dokumentation eller information får inte utan CombiqQs medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats.

5 Leveransklausul

Har ingen leveransklausul avtalats ska leverans ske ”Ex Works” enligt vid Avtalets ingående gällande INCOTERMS. Har leveransklausul avtalats, ska den tolkas i enlighet med vid Avtalets ingående gällande INCOTERMS.

6 Leveransförsening

6.1            Finner CombiQ att avtalad leveranstid inte kan hållas av bolaget eller framstår dröjsmål på bolagets sida som sannolikt, bör bolaget utan uppskov skriftligen meddela Köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt ange den tidpunkt då leveransen beräknas kunna ske.

6.2            För det fall försenad leverans orsakats av att CombiQ väsentligen åsidosatt sina skyldigheter och leverans­förseningen är av väsentlig betydelse för Köparen har Köparen rätt att häva Avtalet avseende Produkten.

6.3            Vad som anges ovan punkterna 6.1 – 6.2 reglerar uttömm­ande CombiQs ansvar vid leveransförsening. Köparen har således inte något ansvar vid leveransförsening utöver vad som föreskrivs i denna punkt 6. Detta gäller varje förlust (direkt eller indirekt) som förseningen kan orsaka, exempelvis men inte begränsat till produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk förlust. Denna begränsning av CombiQs ansvar gäller dock inte om CombiQ gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

7 Äganderättsförbehåll

Produkten förblir CombiQs egendom till dess den blivit fullt betald, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

8 Ansvar för fel

8.1            CombiQ är skyldig att i enlighet med bestämmelserna i denna punkt 8 avhjälpa fel i Produkten som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

8.2            CombiQs ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för Produkten gått
över på Köparen. Ansvaret omfattar exempelvis inte fel som uppstår till följd av att driftsförhållandena avviker från vad som förutsatts i Avtalet eller av oriktig användning av Produkten. Det omfattar inte heller fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från Köparens sida, ändringar utan CombiQs skriftliga medgivande eller av Köparen oriktigt utförda reparationer. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.

8.3            CombiQs ansvar avser endast fel som visar sig inom två (2) år från den dag Produkten levererades.

8.4            Köparen ska skriftligen till CombiQ reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter att felet märkts eller borde ha märkts och i intet fall senare än två veckor efter utgången av den ansvarstid som följer av punkten 8.3. Reklamationen ska ske till support@combiq.com och innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Reklamerar Köparen inte skriftligen inom de frister som angivits ovan, förlorar han rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.

8.5            Sedan CombiQ har mottagit skriftlig reklamation enligt punkt 8.4 ska bolaget avhjälpa felet med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar.

8.6            Vid reklamation ska produkten sändas till CombiQ eller av CombiQ anvisad plats. Kan avhjälpandet ske genom att en felaktig del byts ut eller repareras kan den felaktiga delen sänds till Köparen eller av Köparen anvisad plats för reparation eller utbyte. CombiQ har då fullgjort vad som åligger bolaget på grund av felet när CombiQ till Köparen levererar en reparerad eller utbytt del.

8.7            Om avhjälpande av fel medför ingrepp i annat än Produkten, svarar Köparen för arbete och kostnader som orsakas därav.

8.8            Transport i samband med avhjälpande av fel ska ske på CombiQs risk och bekostnad.

8.9            Köparen ska följa CombiQs instruktioner om hur transporten ska utföras.

8.10         Köparen ska bära de merkostnader för avhjälpande av fel som CombiQ orsakas av att Produkten befinner sig på annan plats än den bestämmelseort som vid Avtalets ingående angetts för CombiQ leverans till Köparen eller – då någon sådan inte angetts – leveransorten.

8.11         Felaktiga delar som byts ut i enlighet med denna punkt 8 ska ställas till CombiQs förfogande och blir bolagets egendom.

8.12         Reklamerar Köparen enligt punkt 8.4 och det visar sig inte föreligga något fel som CombiQ svarar för, har bolaget rätt till ersättning för det arbete och de kostnader reklamationen orsakat bolaget.

8.13         Vad som anges ovan i punkterna 8.1 – 8.12 reglerar uttömmande CombiQs ansvar för fel. CombiQ har således inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i denna punkt 8. Detta gäller varje förlust (direkt eller indirekt) som felet kan orsaka, exempelvis men inte begränsat till produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk förlust. Denna begräns­ning av CombiQs ansvar gäller dock inte om CombiQ gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

9 Immateriella rättigheter

9.1            Samtliga Immateriella Rättigheter och alla andra rättigheter avseende Produkten tillhör CombiQ, eller där så är tillämpligt, CombiQs leverantörer.

9.2            Ingenting i detta Avtal ska utgöra en överlåtelse eller överföring av några Immateriella rättigheter eller andra rättigheter avseende Produkten.

10 Sekretess

10.1         Vardera Parten förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande under avtalstiden eller under en tid av tre år därefter till tredje man utlämna uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkes­hemlighet ska alltid betraktas information som Parten angivit vara konfidentiell. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när Part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.

10.2         Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan iakttas. Part ansvarar för att även anlitad underleverantör samt dess anställda som berörs av uppdraget undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll till förmån för den andra Parten.

11 Force Majeure

11.1         Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som är utanför partens kontroll och som Part inte rimligen kunnat förutse eller undvika, såsom krig, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, handels- eller valutarestriktioner, blockad, brand, översvämning eller liknande omständighet, samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer.

11.2         Det åligger Part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt 11 att utan dröjsmål underrätta den andra Parten om uppkomsten därav, liksom dess upphörande.

11.3         Oavsett vad sägs om befrielse från påföljd i denna punkt 11 har Part rätt att utan påföljd säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre Parten om fullgörandet av en väsentlig förpliktelse enligt Avtalet försenas med mer än tre månader.

12 Allmänt

12.1         Ingen av Parterna äger rätt att, helt eller delvis, överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andre partens skriftliga godkännande. CombiQ äger dock rätt att överlåta sina fordringar på Kunden till tredje part.

12.2         Meddelanden under detta Avtal ska vara skriftliga.

12.3         Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att äga giltighet ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

12.4         CombiQ har dock rätt att med tjugo (20) dagars varsel ändra detta Avtal med anledning av eventuella förändringar i tvingande lagstiftning.

13 Tvister och tillämplig lag

13.1         Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

13.2         Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handels­kammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän

Utan hinder av punkt 13.2 ska Combiq dock alltid ha rätt att driva in betalning av förfallen fordran vid allmän domstol.